Logo MOP

Mladí ochránci přírody, z.s.

veřejně prospěšný spolek zabývající se prací s dětmi a mládeží

Uznaná MŠMT

Dotazy

Jsme členy jiného spolku a rádi bychom přešli k vám. Jak na to?
V zásadě jsou dvě možnosti: založit vlastní Kámen MOP nebo po vzájemné dohodě přejít k nejbližšímu Kameni. Poté dětské členy zaregistrovat v MOP (k tomu slouží formulář „Registrační list“) + uhradit členské příspěvky (100 Kč/dítě/rok a 200 Kč/dospělý/rok). Čili žádný problém (Kámen: Návod na založení), přesto je vhodné si vše vyjasnit předem (takže se ozvěte).

Jaký variabilní symbol máme použít k úhradě pojištění?
Žádný – každý registrovaný člen je automaticky pojištěn.

Jste na Skype?
Ano, jsme stačí pohlédnout do kontaktů.

Náš oddíl není v MOP, ale chceme něco dělat pro přírodu – kde lze získat informace?
Stačí kliknout na odkaz, vybrat si a začít něco dělat pro přírodu. Určitě to stojí alespoň za pokus.

Podle čeho se vlastně určuje výše dotací – někdo dostává pár stovek a jiný zase mnoho desítek tisíc. Je to nějaké divné.
Výše všech dotací je odvozena od počtu dětí registrovaných v MOP, takže konkrétněji: na dotační titul (modrá, zelená, žlutá,…) je vyčleněna celková částka a ta se prostě rozpočítá mezi ty kolektivy, které o tento titul projevily zájem včasným posláním požadavku (takže kolektiv o 100 dětech má nárok na dotaci 10× větší, než kolektiv o 10 dětech). Samozřejmě přitom musí být dodrženy podmínky stanovené v Rozhodnutí (a ty plynou z podmínek donátora), např.: dítě musí být do určitého věku, na jednodenní akci může být dotace maximálně do určité částky, žádná aktivita nesmí být zisková, alespoň 30% nákladů musí být hrazeno z vlastních prostředků,… A ještě: u dotací „na akce“ také přirozeně záleží na počtu dnů trvání akce (čím delší, tím větší dotace).

Musí se náš právní subjekt stát plátcem DPH, když jenom děláme s dětmi (tábory, výpravy, schůzky v klubovnách,…)?
Je to složitější, ale v kostce řečeno: subjekty pracující pouze s dětmi jsou naštěstí díky zákonu 124/2005 Sb. od DPH osvobozeny (viz příloha, je to pdf a má 1,4MB).

Je možné od zaměstnavatele uplatnit nárok na placené volno pro oddílové vedoucí na letním táboře?
Někteří pracovníci na táboře (ne tedy všichni) mají ze zákoníku práce (§203, odst. 2h zákona 262/2006 Sb.) nárok na uvolnění ze zaměstnání s náhradou mzdy max. na 3 týdny v kalendářním roce (15 pracovních dní), za předpokladu, že se práci s dětmi věnují celoročně.
Zaměstnavatel má povinnost je uvolnit, pokud tomu nebrání „vážné provozní důvody“. Ty jsou posuzovány poměrně přísně (takže u zaměstnavatele neobstojí výmluva typu „v létě jsou dovolené, mám málo lidí a moc práce“ a podobné zejména, když Kámen požádá o uvolnění již nyní, tedy v dostatečném časovém předstihu).
To znamená, že zaměstnavatel musí hlavase tábora uvolnit a ještě hlavasovi běží normální průměrná mzda. To je pro vedoucího určitě docela zajímavé. Na druhou stranu má zaměstnavatel právo chtít po pořadateli tábora tzv. refundaci (náhradu) mzdy, což je pro Kámen již méně zajímavé. Třeba proto, že refundace nezahrnuje jen část čisté mzdy, ale také zdravotní a sociální pojištění. Pro velmi hrubou představu o finanční náročnosti refundace pro pořadatele tábora: hrubá mzda se vynásobí 1,35 a podělí počtem dnů v měsíci – to je přibližně částka, kterou bude chtít zaměstnavatel po pořadateli za každý pracovní den účasti na táboře.

V oddíle máme několik dětí z dětského domova, nyní v pěstounské péči. Chlapec, který byl při registraci veden pod jménem XA byl přejmenován podle svých pěstounů na jméno XZ. Tuto zásadní informaci jsme si neuvědomili a nedostali jsme na něj dotaci. Co s tím můžeme dělat?
V tuto chvíli již nic, ale určitě stojí za pozornost, že občas děti mění příjmení i při jiných změnách rodinných poměrů. V těchto případech je většinou každá koruna znát, nezapomeňte nám proto změnu příjmení napsat. Samozřejmě můžeme také udělat novou průkazku.

Do kdy musíme poslat plán akcí a program tábora ke schválení?
Žádný plán akcí po vedoucích MOPíků nechceme, pokud akce nemají být dotovány. Stejně tak tábory ani jiná činnost kolektivů MOP nepodléhá našemu schválení. Za akce je odpovědný jejich pořadatel s právní subjektivitou, tedy právní subjekt. Pokud budete mít zájem o dotaci na činnost, jsou k jednotlivým dotačním titulům zasílána Rozhodnutí s bližšími informacemi a termíny.

Proč je nutné přesun akce uvedené v plánu akcí pro zelenou dotaci hlásit i když se jedná o akci s přibližně stejným počtem účastníků? (u delších akcí to chápu kvůli fyzické kontrole akce)
Fyzickou kontrolu na nahlášených víkendových akcích neděláme hned z několika důvodů. Víme, že každá neplánovaná i krátká účast cizího (návštěvy) jinak kvalitně připravenou a vedenou akci naruší, vedoucího vytrhuje od činnosti s dětmi nebo pro děti (trochu jiné je to samozřejmě v případě pozvání na konkrétní akci). Nechceme proto dopředu znát místa konání víkendovek.
Na druhou stranu solidně fungující kolektiv má plán akcí alespoň na školní půlrok dopředu. Většinou se tento plán dohodne v Kameni, aby se akce kolektivu MOP zkoordinovaly s dalšími aktivitami (např. společná brigáda nebo účast vedoucího na odborné akci s ostatními dospěláky) a pak se dává dětem (rodičům), aby mohli naplánovat rodinné akce. Samozřejmě i v takovém plánu může dojít ke změnám (všechny děti odjedou na školu v přírodě, vážná nemoc jediného vedoucího a výprava se posouvá,…), ale v dětském kolektivu by nemělo být běžné, že nikdo neví, zda plánovaná výprava bude za 14 dnů nebo se přesouvá již na příští týden.
Ostatně i táborovou schůzku oznámíme rodičům dostatečně dlouho dopředu (řekneme-li jim den dopředu, smysl schůzky se vytratí), zrovna tak v zaměstnání je běžné, že předpokládanou nepřítomnost oznámíme šéfovi alespoň den předem. Občas je samozřejmě nutné akci přesunout, proto existuje možnost změny termínu u akcí s předpokládanou dotací – před akcí poslat třeba mailem kratičkou informaci o změně (a kolektivy to tak běžně dělají).
A ještě kvůli jedné věci máme zájem znát termíny dotovaných akcí před jejich konáním: pokud na akci vznikne nějaký problém (úraz, odpovědnostní škoda,…), začne se často teprve až po akci řešit, kdo za co odpovídá, o čem měl kdo vědět,… Z hlediska „paragrafů" je však právě toto zcela chybné a pojišťovny to také hbitě využívají.

Co to znamená, když v podmínkách výběrového řízení vyhlášeného krajským úřadem je napsáno „čerpání grantu bude sledováno na analytických účtech?“
Jde o termín z „podvojného“ účetnictví a jedná se o způsob odděleného sledování poskytnutých finančních prostředků. Klidně tedy projekt můžete podat. Zároveň máte nejvyšší čas vážně přemýšlet, jak se poperete ze změnou způsobu vedení účetnictví vašeho právního subjektu.

Děcka byla na táboře moc fajn a tak jsme se dohodli, že od 25. do 29.srpna uspořádáme pro Mopíky ještě táboření pod názvem „Loučení s prázdninami“. Můžeme ještě i na tento minitábor získat dotaci?
Táborová dotace se na tuto akci nevztahuje, protože trvá jen 5 dnů. Akce však může být dotována v rámci 2.kola zelené dotace – stačí ji napsat do plánu akcí.

Můžeme do celkových výdajů na puťák, který budeme chtít dotovat v rámci zelené dotace, zahrnout vstupenky na hrad?
Ano samozřejmě, jedinou podmínkou je, že vstupenky budou mít všechny náležitosti „paragonu“.

Jak máme postupovat, když chceme na nějakou aktivitu získat finanční podporu?
Ze strany „podpory od ústředí“ jsou tyto tři cesty: 1. standardní činnosti Mopíků jsou plně pokryty našimi dotačními tituly (zelený, modrý, žlutý,… – informace jsou vždy v Juvech), 2. na některé „netradiční“ činnosti (pořízení táborové základny, výměnný zájezd do Austrálie,…) lze prostřednictvím MOP podat projekt na MŠMT (informace jsou opět v Juvech) a konečně 3. realizátoři některých aktivit (studánky, Zlaťák,…) dostávají informace o možné podpoře v průběhu roku zvláštním dopisem.
Také lze samozřejmě získávat podporu od pravidelně vyhlašovaných výběrových řízení Krajských úřadů a občas i od Městských, Obecních,… úřadů, popřípadě od různých nadací či některých ministerstev (MŽP,…). Vždy však platí, že nejdůležitější je rozjet činnost, mít výsledky a pak se teprve zajímat o peníze.

Můžeme do letního tábora dodatečně doúčtovat nějaké náklady (chtěli bychom ještě udělat pro účastníky pamětní CD s fotkami)?
Ano, samozřejmě můžete – jen náklady musí být zaúčtovány s datem pozdějším, než kdy jste odevzdali vyúčtování (a samozřejmě ještě v roce konání tábora). Podobně se ostatně řeší i případná „ziskovost“ tábora po obdržení dotace formou vrácení přeplatku rodičům…

Lze zahrnout bankovní poplatky za úhrady faktur do příslušné dotace?
Pokud se všechny úhrady (a tedy i poplatky) jednoznačně váží ke konkrétní dotaci, tak proč ne. V opačném případě nedoporučujeme…

Můžeme ve výběrovém řízení krajského úřadu žádat také o příspěvek na letní tábor?
Pozor, nedoporučujeme! Většina těchto prostředků pochází díky MŠMT ze státního rozpočtu a byl by to tedy vážný rozpor s Rozhodnutím (a tedy „sbohem dotace“). Navíc ve všech podmínkách krajských podpor LT je podmínka, že se nepodporují celostátní organizace.

Musí náš Kámen vystavit na plošný příspěvek 2 faktury, když máme dva kolektivy?
Nemusí, stačí jedna souhrnná (leč po oddílech rozepsaná) faktura.

Někteří rodiče nám odmítají sdělit rodná čísla dětí. Co s tím?
Ve zkratce: vedoucí kolektivu musí mít jednak u rodičů důvěru (což věřím, že má), dále by váš právní subjekt měl být registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů (stejně tak, jako je registrována na Statistickém úřadu či u Finančního úřadu) ve smyslu zákona 101/2000 Sb. (registraci lze provést na www.uoou.cz) a potom: na základě sdělených RČ je dítko řádně registrováno v MOP a tedy (kromě úrazového pojištění) čerpá finanční dotace. Rodiče jistě budou rozumět argumentu „RČ dítěte sdělovat nemusíte, ale členský příspěvek a účastnický poplatek na všechny akce pak holt bude vyšší o všechny dotace, které nezíská právní subjekt pro vaše dítě s neuvedeným RČ“…

Je nutný běžný účet k založení kolektivu MOP?
Není nutný. Ale přeci jenom je vhodnější jej mít: finanční dotace je vždy účetně „čistší“ posílat na b.ú. základky než na „soukromou“ adresu předsedy a navíc lze v mnoha případech poplatky za vedení b.ú. zahrnout do nějakého dotačního titulu k podpoře celoroční práce s Mopíky. Zkrátka, běžný účet není sice nezbytný, ale přesto jej vřele doporučuji…

Město po nás chce seznam dětí včetně adres a rodných čísel, prý pro kontrolu počtu členů. Nějak se nám to nezdá…
Nezdá se vám to zcela právem, protože patrně nemáte od rodičů písemný souhlas s předáním na MÚ za tímto účelem + MÚ není registrováno u Úřadu na ochranu osobních údajů + …, a tak byste poskytnutím osobních údajů vážně porušili zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (s možnými následky: osobní pokuta předsedovi právního subjektu až 50.000Kč + pokuta právnímu subjektu až 10,000.000 Kč) – takže důrazně radím: údaje neposkytnout. Kontrolu počtu členů (třeba kvůli dotacím) lze provést např. prokázáním uhrazených členských příspěvků v účetní dokumentaci. Totalitní soudružku na MÚ upozorněte na její protizákonný požadavek.

Jak velká bude letos dotace na výpravy?
Přesné podmínky (tedy i výši příspěvku) poskytování finančních dotací k podpoře celoroční činnosti Mopíků se od MŠMT každoročně dozvídáme až v cca dubnu, takže nyní opravdu nevíme. Předpokládáme ale, že výpravy (+ tábory + vybavení a provoz) podpořeny budou.

O podzimních prázdninách jedeme na dlouhou výpravu. Těch 50 Kč na dítě v zelené dotaci na celých 5 dnů opravdu není moc.
Za poněkud nepřesnou formulaci v „Rozhodnutí…“ (tedy v podmínkách) k tomuto dotačnímu titulu se omlouváme. Jde samozřejmě o podporu na každý den, tedy o 50 Kč/dítě/den, čili na 5denní akci se jedná o dotaci 250 Kč na každé dítě. Samozřejmě, při dodržení všech ostatních podmínek (řádné vyúčtování, neziskovost akce, dotuje se ztráta,…)

Můžeme dát do „modré dotace“ vysavač, když se scházíme v klubovně jiné organizace?
Bohužel, tento postup není čistý. Vybavení klubovny nechť zajistí její majitel (resp. přímý nájemce). Pokud by byla klubovna v pronájmu vašeho Kamene, pak samozřejmě ano. Je to stejný případ, jako když kolektiv nevykazující víkendové akce (neúčastní se zelené dotace ani ve výkazu činnosti žádnou víkendovku nemá uvedenou) chce najednou 3 lehké turistické stany…

Může být vedoucí dotován v rámci Zelené dotace?
Ze Zelené dotace lze hradit veškeré náklady spojené s víkendovou akcí v přírodě, tedy i ty „rozumné“ náklady, které má s akcí přímo a jen vedoucí (jízdné, telefon,…) – co si budeme namlouvat, vedoucí do akce „investuje“ především svůj čas a tedy ho již nikdo nemůže nutit, aby ještě finančně sponzoroval dítka (resp. jejich rodiče) ve svém kolektivu. A navíc: výprava bez vedoucího jaksi dost dobře není možná…

Co máme udělat, když chceme založit klub MOP?
Nejlepší je do CDM dodat poštovní adresu, na kterou pošleme várku vstupních materiálů včetně registračního listu nového kolektivu MOP (popř. zakládací listinu Klubu přátel přírody). A nebo si ten nejnutnější úřad „stáhnout“ ze stránek věnovaných Mopíkům.

Můžeme za dotaci k podpoře výprav koupit materiál, který je určen pro více akcí (film, papír,…)?
Samozřejmě, že ano (balík papíru se běžně nespotřebuje na jediné akci), v účetnictví právního subjektu se proto zpravidla vedou odděleně např. „vícedenní výpravy v 1. pololetí“ a nikoliv každá výprava zvlášť. Ostatně, proto je „zelená dotace“ vlastně přizpůsobená čtyřem „účetním kapitolám“ (1 denní x vícedenní a navíc podle pololetí).

Musí vedoucí také platit účastnický poplatek na akce?
Může i nemusí – záleží především na dohodě (nejlépe rozhodnutí) pořadatele akce. Na druhou stranu je výše poplatku ze strany rodičů zpravidla velmi sledována – je jistě rozdíl, když je na víkendovku poplatek 250 Kč (a vedoucí nic neplatí) nebo když je poplatek 50 Kč (a vedoucí platí též). Osobně se z mnoha důvodů vehementně přimlouvám za model „vedoucí platí stejný poplatek jako děti“.

Existuje nějaká metoda, jak zjistit zda je pitná voda ve studánce? Hygienická stanice poskytuje rozbor vody velmi drahý, nevíte o jiném způsobu?
Posouzení kvality vody z hlediska vyhlášky MZd. 376/2000 Sb. je oprávněno provést výhradně autorizované pracoviště, např. hygienická stanice – žádná jiná možnost není. Všem účastníkům naší kampaně „Zachraňme studánky!“ právě proto nabízíme úhradu nákladů k rozboru vody z „jejich studánky“. Samozřejmě se předpokládá „aktivní přístup“ (t.j. nikoliv jednou za rok „zaplaťte rozbor“ a nic více)…

A mají děti z kolektivů jako členové MOP vůbec nějaké výhody?

Samozřejmě mají a ne malé: jednak silnou dotační podporu (to však pocítí spíše rodiče), úrazové pojištění na všech akcích kolektivu, členský průkaz (vhodný třeba k prokázání věku dítěte), nabídku mnoha pěkných materiálů v metodických balíčcích a činností,… Hlavně však na tento „dospělý dotaz“ musím odpovědět jednoznačně: ve spolku  jistě nejde o hledání výhod, ale spíše o dobrý pocit, že člověk náleží ke skupině stejně smýšlejících, které jde o naši přírodu – a tedy o dobrou věc. A mladší člověk (třeba MOPík) spíše ocení zajímavé výpravy do přírody, dobré kamarády, smysluplnou činnost, bezva hry, solidní vedoucí,… než „nějaké výhody“.

V metodickém balíčku jsme dostali jednoho materiálu méně než je členů – nemůžete nám to doslat?
Většinu materiálů získáváme od našich podporovatelů v omezeném počtu a tak je vždy rozpočítáváme „podle počtu registrovaných dětí“. Zrovna „oné věci“ jsme dostali pouze 2.000 kusů a tak se v KAŽDÉM kolektivu na někoho nedostalo. Na druhou stranu, vedoucí nemusí rovnou vše „rozdat členům“, ale spíše dodané věcičky využívá třeba jako odměny pro ty nejlepší, nejpilnější,…

Ve Výkazu činnosti jsme uvedli všechny celoroční výdaje našeho subjektu, ale bez dotací pro rodiče.
Jde patrně o nedorozumění – neznáme žádnou dotaci „pro rodiče“ (tedy takovou, která by byla určená rodičům bez ohledu na účast dětí na akcích), patrně jde o mylný pohled na dotaci „táborovou“ či k podpoře „1 – 6 denních výprav“, které by se při velmi zběžném pohledu mohly jevit jako „určené rodičům“. Je to však omyl – rodiče sice většinu nákladů akcí hradí formou účastnických poplatků, ale pořadatelem je vždy právní subjekt a tedy ona je mnohdy ve svém rozpočtu ztrátová. A právě jí náleží částečné vyrovnání ztráty formou dotace…
Jinou otázkou je konkrétní zaúčtování vratky rodičům třeba po táboře (a vliv na celkové celoroční náklady), to je však již vyšší dívčí hospodářů pořadatele a oni si s tím jistě poradí.

Co mám udělat pro to, abych se mohl prihlásit do MOP – chci se aktivně zapojit do řady programů (studánky,…), chci mít průkaz, získávat materiály,… prostě se chci něco dozvědět a hlavně pomáhat přírodě.
Pro aktivní práci „v přírodě a pro přírodu“ sice člověk nemusí být v MOP, ale členství (přeci jenom) přináší drobné výhody. Jsou v podstatě 2 možnosti, jak se stát řádným členem Mladých ochránců přírody:

  1. přihlásit se do nejbližšího kolektivu Mladých ochránců přírody (podle bydliště dodáme kontakty)
  2. přihlásit se do programově blízkého Kamene (opět dodáme kontakty)
  3. stát se individuálním členem (v tom případě dodáme přihlášku + poštovní poukázku k úhradě členského příspěvku)

Když nedostaneme v dotaci požadovanou částku, ale nižší – musíme pak prostředky využít podle projektu, tedy nakoupit všechno, co jsme uvedli v žádosti?
Nemusíte, můžete si vybrat ze „schválených“ věcí jen to, na co jste dostali dotaci. Tedy jinak řečeno: nemusíte zcela povinně nakoupit všechny věci za 100.000 Kč, když jste dostali dotaci jen 5.000.

Podali jsme si žádost o finanční podporu výprav, můžeme pak ve vyúčtování uvést jiný termín?
V „zelené“ dotaci (tedy podpora XX Kč/dítě/den) lze termín akce změnit jedině tak, že se tato změna nahlásí PŘEDEM do CDM. Stačí telefonem, mailem, faxem, poštovním holubem,… ale vždy před akcí, a tedy i před vyúčtováním. 

Další aktivity:

Naší činnost podporují:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha MČ Praha 6 MČ Praha 2 Ministerstvo životního prostředí